Menu Close

Klachtenprocedure Yeaz!

Yeaz! wilt ondernemers zo goed mogelijk te woord staan, begeleiden en zo nodig helpen. Toch kan het gebeuren dat je onverhoopt een klacht hebt over onze dienstverlening. Wij komen hier het liefst samen uit.

Lukt dit niet? Dan ben je altijd vrij om een klacht in te dienen. Vandaar dat wij een klachtenprocedure beschikbaar hebben gesteld om je te helpen bij het indien van een klacht. Hier kan je bijvoorbeeld terugvinden hoe je een klacht indient, wat je kunt doen als je het oneens bent met de oplossing en hoe je naar het Kifid kan met je klacht.

Wat is een klacht?

Yeaz! hanteert de volgende definitie van klacht:
‘’Iedere melding van de persoon die een klacht heeft, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet de teleurstelling bij de klant dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van de financiële dienstverlener.’’

Je kan hier denken aan: verstrekking van onjuiste informatie, het onjuist of onvolledig geven van advies, te lange afhandeltermijnen, etc.

Hoe en waar dien ik deze in?

Een klacht dien je in bij klacht@yeaz.com. Vermeld daar duidelijk en nauwkeurig waar je klacht over gaat en wanneer het betreffende voorval zich heeft voorgedaan.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Na het indienen van een klacht wordt deze behandeld door onze klachtenmanager dhr. T.M. Klaarenbeek. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie met jou en de afhandeling van de klacht. Onze klachtenmanager bestudeert de klacht en kijkt daarbij kritisch naar onze werkwijze.

Reactietermijn Binnen 5 werkdagen ontvang je per e-mail een bevestiging van ontvangst van de klacht van ons. Doorgaans krijg je binnen 2 weken een inhoudelijke reactie op je klacht. Lukt het niet om binnen deze beloofde termijn te reageren, bijvoorbeeld omdat de klacht zeer complex is? Dan brengen wij je daar tijdig van op de hoogte.

Klacht oplossen Onze reactie bestaat uit ons onderbouwde standpunt over de klacht. Indien nodig geacht doen wij een voorstel tot compensatie of ondernemen wij corrigerende maatregelen. Op deze manier hopen wij voor beide partijen tot een passende oplossing te komen.

Wat als ik het oneens ben met de behandeling van mijn klacht of de aangedragen oplossing?

Ben je ontevreden met onze reactie om de klacht op te lossen? Dan kan je binnen 1 maand na ontvangst van deze reactie schriftelijk bezwaar aantekenen. In die situatie behandelen wij je klacht opnieuw, rekening houdend met het door jou aangedragen verweer. Dit bezwaar kan je tevens aanleveren bij klacht@yeaz.com.

Wat kan ik doen als ik het oneens ben met de tweede oplossing die mij is aangeboden?

Dan kan je binnen 3 maanden na ontvangst van de tweede reactie een klacht indienen bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). De uitspraak van het KiFiD is bindend voor beide partijen. Op de website van KiFiD vind je meer informatie over de vervolgprocedure.

Kifid en Yeaz!

Yeaz! is sinds 25-03-2021 als financiële dienstverlener aangesloten bij het KiFiD onder aansluitnummer 300.017929.