Menu Close
Verleng of wijzig jouw cookietoestemming

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de website www.yeaz.com van Svea Credit B.V. (hierna aangeduid als " Yeaz!", "wij" of "ons"). Yeaz is gevestigd aan de Lage Gouwe 2c in Gouda. Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vindt u meer uitgebreide bedrijfs- en contactinformatie.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn.

Yeaz! hecht grote waarde aan de juiste omgang met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons daarom op een zorgvuldig manier gebruikt en beveiligd.

U heeft bovendien recht op duidelijke informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

Yeaz! raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacy- en cookieverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoegd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Svea Credit B.V hodn Yeaz! is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen welke gegevens er worden verwerkt, waarom en op welke manier. Verwerking kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, en wissen van gegevens. We houden ons daarbij aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Zo zorgen we er in het bijzonder voor dat we uw gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming zorgvuldig en behoorlijk verwerken.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van onze website, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de website gebruikt.

Per onderdeel wordt hieronder uitgelegd welke gegevens wij verzamelen.

U heeft een kredietaanvraag ingediend:

Via de website kunt u direct een krediet aanvragen. Voor het aanvragen van een krediet hebben wij meerdere gegevens nodig. Na het aanvragen van het krediet is het mogelijk dat Yeaz! contact met u opneemt om bepaalde zaken te verifiëren of te controleren. In het kader van het uitvoeren van onze dienst, wordt u daarom gevraagd om de volgende gegevens op te geven:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Bankgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

De door u verstrekte gegevens worden door Yeaz! bewaard in overeenstemming met de daarvoor gestelde wettelijke termijnen of zolang u gebruik maakt van onze diensten. Mocht u uw aanmeldingsproces voor het krediet niet voltooien, of indien u besluit om van het krediet af te zien, dan worden uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen één jaar. Soms is het nodig om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden over het annuleren van het krediet In dat geval worden u gegevens door ons bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens o.a. aan DAS/ Economic Data Resources B.V. (EDR) en Creditsafe.

EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming.

Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie hiervoor: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Creditsafe zal eveneens op basis van de gegevens die u verstrekt een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming. Als u hieromtrent bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van u persoonsgegevens door Creditsafe,

Zie hiervoor: https://www.creditsafe.com/nl/nl/meer/legal/privacy-verklaring.html

U bent Debiteur:

We verzamelen en gebruiken gegevens van de kredietnemer/schuldenaar. Dat kan u zijn of u en uw partner als er een gezamenlijke krediet/schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal contact-/persoonsgegevens.

Wanneer we u niet kunnen bereiken via de telefoon, Whatsapp of SMS dan zullen we u (indien mogelijk) via Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram benaderen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de achterstand die u heeft niet verder oploopt. Wij komen er graag samen uit!

U heeft een klacht:

Verder gebruiken we uw gegevens ter afhandeling en registratie van klachten, incidenten en/of de behandeling van een verzoek om bijvoorbeeld inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens vanuit de wet Algemene verordening gegevensbescherming (een "AVG-verzoek"). Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over u aan een overheidsinstelling of toezichthouder door te geven (bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Door u aan ons verstrekte gegevens
Er is informatie die u, of degene die u vertegenwoordigt, aan ons geeft in e-mails, Whatsapp of in brieven. Deze gegevens gebruiken we als het van belang is bij het uitvoeren van ons werk, zoals het beoordelen van uw kredietaanvraag of het incasseren van uw schuld.

Algemene persoonsgegevens
Wij vragen in de meeste gevallen om algemene persoonsgegevens. Dit doen wij om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld voor-en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en verdere NAW-gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
We vragen niet om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen en dat deze informatie niet van belang is bij het verstrekken van een krediet of het incasseren van uw vordering/schuld. Deze informatie slaan we niet op en gebruiken we niet.

Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven
Als u een betalingsregeling wilt afspreken, is het mogelijk dat wij aan u een formulier verstrekken zodat u uw inkomsten en uitgaven, woonsituatie en contactgegevens aan ons door kunt geven. De gegevens op dit formulier gebruiken wij om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons moet/kan betalen om de schuld af te lossen.

Gegevens die we zelf verzamelen
We kunnen voor onze dienstverlening ook openbare bronnen raadplegen voor additionele informatie, zoals het centraal insolventieregister, het curatele- en bewindregister, het huwelijksgoederenregister, het handelsregister van de Kamer van Koophandel en openbare registers van het Kadaster, dit mede in uw belang.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Svea Credit B.V hodn Yeaz! verstrekt kredieten. We mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u moet voldoen aan de kredietovereenkomst. In eerste instantie verwerken wij persoonsgegevens op de rechtsgrond toestemming. Daarnaast kan de verwerking gebaseerd worden op de rechtsgrond uitvoering van een overeenkomst. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet op de uitvoering van de overeenkomst berust, baseren wij onze verwerking van uw persoonsgegevens op het gerechtvaardigd belang van Svea Credit B.V hodn Yeaz!

Met wie delen wij uw gegevens?

Als het voor de aanvraag en uitvoering van de kredietovereenkomst en/of minnelijke incassowerkzaamheden noodzakelijk is, delen wij uw gegevens met onze externe partijen. Het is soms ook nodig of zelfs verplicht dat wij gegevens delen om onze werkzaamheden te verantwoorden aan bijvoorbeeld toezichthouders.

Voor onze dienstverlening schakelen we soms ook andere instanties/zakelijke partners in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken met hen duidelijke en schriftelijke afspraken over de correcte en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de beveiliging en geheimhouding ervan.

Delen van uw gegevens buiten Nederland

Indien van toepassing: Als er sprake is van een buitenlandse relatie, dan delen we informatie met deze relatie.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren.

In het algemeen bewaren wij uw gegevens zeven jaar nadat de kredietovereenkomst rechtsgeldig tot zijn einde is gekomen. Soms is deze termijn noodzakelijkerwijs langer, bijvoorbeeld voor de afhandeling van een klacht of als er een gerechtelijke procedure loopt.

Persoonsgegevens die zijn verstrekt met het oog op het aangaan van een kredietovereenkomst, bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Het kan zo zijn dat u halverwege de aanvraag besluit niet verder te gaan met de aanvraag. Voor deze persoonsgegevens hanteren wij op dit moment een termijn van 1 jaar.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • Recht op inzage

U mag ons vragen welke gegevens wij van u hebben.

 • Recht op correctie

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Na een controle voeren we deze wijzigingen door.

Als het gaat om gegevens in de officiële registers dient u uiteraard de houder van die registers van de wijzigingen op de hoogte te stellen.

 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens

U kunt ons vragen om vanwege bijzondere persoonlijke redenen uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken, maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te (blijven) gebruiken. We gebruiken uw gegevens onder andere om een openstaand bedrag op u te innen.

 • Recht op verwijdering van gegevens

U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we uw informatie nodig voor de uitvoering van onze werkzaamheden en hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet mogelijk is, geven we daar de reden van op.

Wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent, kunt u uw schriftelijke verzoek per post of e-mail sturen aan:

Svea Credit B.V hodn Yeaz!
t.a.v.: Functionaris voor Gegevensbescherming
Lage Gouwe 2c
2801LG Gouda
E-mail: fg@yeaz.com

Indien u een dergelijk verzoek richting Yeaz! heeft, is het mogelijk dat Yeaz! (om misbruik te voorkomen) u vraagt uzelf te identificeren. We zorgen er dan voor dat u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één maand , een inhoudelijke reactie op uw verzoek ontvangt.

Waar kunt u met vragen over persoonsgegevens terecht?

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is degene die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.

Contactgegevens coördinator voor gegevensbescherming:
Naam: Functionaris voor Gegevensbescherming
Organisatie: Svea Credit B.V. hodn Yeaz!
Telefoon: 085-0640113
E-mailadres: fg@yeaz.com

Hoe kunt u een klacht indienen?

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen als wij gegevens van u verzamelen en u bent ontevreden over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30
2594 AV Den Haag
Postadres: Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Deze verklaring wordt aangepast als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Wetten en regels

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 • Gerechtsdeurwaarderswet
 • VISH convenant
 • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN)
 • Wet Basisregistratie Personen
 • Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens
 • Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken

Grondslagen
De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Onze kredietverstrekking en minnelijke incassowerkzaamheden zijn gebaseerd op grondslag a, b en f.

Bijzondere persoonsgegevens
Extra gevoelige gegevens over u zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan om uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook fotomateriaal).

Beveiligingsmaatregelen

 • Voorzieningen voor adequate toegangsbeveiliging van systemen en gegevens, waaronder ten minste persoonlijke identificatie (wachtwoordbescherming), toekenning en bewaking van gebruikersprofielen, adequate firewall bescherming tegen toegang van buitenaf;

 • Fysieke toegangscontrole door middel van toegangscode;

 • Adequate back-up procedures voor systeem en gegevens;

 • Gebruik van up to date virusscanners;

 • Verbod op gebruik van mobiele geheugendragers voor privacygevoelige informatie;

 • Interne/externe terugvalmogelijkheden en uitwijkinfrastructuur;

 • Servicecontracten voor kritieke systemen;

 • Monitoren oneigenlijke toegang vanaf het internet, veilig e-mailverkeer en-opslag, veiligheid van website;

 • Bewustzijn binnen organisatie voor informatiebeveiliging, omgang met wachtwoorden, risico's van phishing etc. en cursussen op gebied van privacy;

 • Procedure voor registratie en evaluatie van datalekken (beveiligingsincidenten) ;

 • Jaarlijks wordt de bedrijfszekerheid van en de risico's rondom de kritieke systemen Geëvalueerd en schriftelijk vastgelegd;

 • Procedures voor het periodiek testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen;

 • Clean desk policy;

Curatele- en bewindregister
In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Centraal insolventieregister
Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.

Handelsregister van Kamer van Koophandel
Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle Nederlandse bedrijven, rechtspersonen en organisaties die aan het economische verkeerd deelnemer staan ingeschreven. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over uw eenmanszaak of uw betrokkenheid bij een onderneming en de contactgegevens van het bedrijf en een eventuele curator. Voor meer informatie zie https://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister.

Openbare registers van het Kadaster
Het Kadaster houdt via openbare registers bij welke rechten er gelden op registergoederen (denk bijvoorbeeld aan een woning, bedrijfspand, schepen en luchtvaartuigen), bijvoorbeeld het recht van eigendom en het recht van hypotheek. Voor meer informatie zie https://www.kadaster.nl/openbare-registers. Als wij namens een opdrachtgever beslag op uw woning leggen, wordt het beslag op basis van wettelijke voorschriften ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Lijst met persoonsgegevens die we verwerken

Algemene persoonsgegevens

 • Naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats;
 • Geboortedatum, geslacht, gezagsverhouding, titulatuur;
 • Telefoonnummer, e-mailadres;
 • KvK-nummer en andere identificerende gegevens;
 • Gegevens omtrent inkomen, bezittingen, schulden, beslaglegging en andere financiële data;
 • Gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties of transacties in zaken welke van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij of krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;
 • Gegevens omtrent de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;
 • Documenten ter onderbouwing van de vordering;
 • Andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens;

Bijzondere persoonsgegevens

Lijst van partijen waarmee we gegevens delen

 • Zakelijke partners
 • Twikey
 • Creditsafe en DAS/EDR.
 • Advocaat
 • Schuldhulpverleners
 • (Wettelijk) vertegenwoordigers, zoals curator, bewindvoerder
 • Instanties die openbare registers houden
 • Belastingdienst
 • Aanbieder van zakelijke sms- en voicemaildiensten en betaaldiensten
 • Andere noodzakelijkerwijs bij onze dienstverlening betrokken derden

Cookies
Yeaz maakt gebruik van cookies. Ook door derden die door Yeaz zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst als u onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres.

Soorten cookies
Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies
  Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan.
 • Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan Yeaz bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina's u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt Yeaz vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Advertentie cookies
  Deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke websites u bezoekt en hoe u van deze websites gebruik maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om u gericht advertenties te tonen voor producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wij laten zelf géén advertenties op onze website zien, maar u kunt wel advertenties van Yeaz tegenkomen indien u andere websites bezoekt.

Geplaatste cookies
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond over het gebruik van cookies. Indien u op "akkoord" klikt in de banner, geeft u ons toestemming om de onderstaande cookies te plaatsen:

Aanbieder Naam vaan de cookie Soort cookie
Facebook Facebook Connect Advertentie cookie
Hotjar Hotjar Advertentie cookie
Google Google Analytics Analytische cookie
Google Google Tag Manager Advertentie cookie

Wij hebben geen volledige controle over hetgeen de bovenstaande partijen zelf met de persoonsgegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen persoonsgegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Yeaz vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om die reden bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Zo hanteren wij intern beleid om een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij een bepaalde verwerking van persoonsgegevens willen beperken.
 • U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot Yeaz wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop Yeaz met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Yeaz u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Yeaz u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact- en bedrijfsgegevens
SveaCredit B.V.
Lage Gouwe 2C
2801 LG Gouda
Email: klantenservice@yeaz.com
Telefoonnummer: 0850 640 113
KvK-nummer 70328714